ટેક્સ છૂટ સાથે FDમાં વધારે રિટર્ન મેળવવા માટે પોસ્ટ ઓફિસની આ 3 સ્કીમમાં રોકાણ કરો, જાણો ડિટેલ

Share Your Friends

ટેક્સ છૂટ સાથે FD માં વધારે રિટર્ન મેળવવા માટે પોસ્ટ ઓફિસની આ 3 સ્કીમમાં રોકાણ કરો, જાણો ડિટેલ જો તમે રોકાણ કરવા માટે એવી સ્કીમની શોધમાં છો જ્યાં તમને સારાં રિટર્ન સાથે ઈન્કમ ટેક્સની છૂટ પણ મળે તો પોસ્ટ ઓફિસની આવી 3 સ્કીમમાં તમે રોકાણ કરી શકો છો. ઈન્કમ ટેક્સ કાયદાના સેક્શન 80C હેઠળ આ …

ટેક્સ છૂટ સાથે FDમાં વધારે રિટર્ન મેળવવા માટે પોસ્ટ ઓફિસની આ 3 સ્કીમમાં રોકાણ કરો, જાણો ડિટેલ Read More »

Share Your Friends