અમદાવાદ સહિત ગુજરાત માં ધોરણ 1 થી 9 અને 11 ના વિદ્યાર્થી માટે સરકાર ની જાહેરાત

Share Your Friends

અમદાવાદ સહિત ગુજરાતમાં ધોરણ 1થી 9 અને 11માં માસ પ્રમોશન અપાયું, ગ્રેડિંગ પ્રમાણે પરિણામ અપાશે ધોરણ 1 અને 2મા મોટા ભાગે પરીક્ષા યોજાઈ નથી, ઓરલ પરીક્ષા અને હોમ વર્ક અપાયું. ધોરણ 3 થી 8 સુધીના વિદ્યાર્થીઓની લેવાયેલી ઓનલાઇન પરીક્ષા તથા ઑફલાઈન પેપરને આધાર માર્ક્સ ગણી ગ્રેડ અપાશે. ગત વર્ષે ધોરણ 9 અને 11ના વિદ્યાર્થીઓને પાસ …

અમદાવાદ સહિત ગુજરાત માં ધોરણ 1 થી 9 અને 11 ના વિદ્યાર્થી માટે સરકાર ની જાહેરાત Read More »

Share Your Friends