જો તમે પણ બહાર નીકળો ત્યારે ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ ભૂલી જતા હોવ તો ખાસ વાંચજો

Share Your Friends

તમારી સાથે ક્યારેક એવું બન્યું હશે કે ક્યાંક જવાની ઉતાવળમાં તમે ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ જ લેવાનું ભૂલી જાવ. એ પછી રસ્તામાં પોલીસનું ચેકિંગ હોય અને તમારૂ ચલણ ફાડવામાં આવે. પણ હા, હવે આવું તમારી સાથે હવે બીજી વાર નહીં બને. કારણ કે હવે એક નવી રીત છે જે તમને તમને ચલણમાંથી બચાવશે. વાત એવી છે કે, …

જો તમે પણ બહાર નીકળો ત્યારે ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ ભૂલી જતા હોવ તો ખાસ વાંચજો Read More »

Share Your Friends