18+ ઉંમરના લોકોએ વેક્સિન માટે રજિસ્ટ્રેશન કેવી રીતે કરવું? વિગતવાર વાંચો

Share Your Friends

18+ ઉંમરના લોકોએ વેક્સિન માટે રજિસ્ટ્રેશન કેવી રીતે કરવું ? How to people 18+ registration the vaccine in India. 18+ ઉંમરના લોકોએ વેક્સિન માટે રજિસ્ટ્રેશન કેવી રીતે કરવું. Sarkariactivity.com. પહેલી મે થી ગુજરાતમાં 18થી 45 વર્ષની વયના લોકોને કોરોના વેક્સિન અપાશે. સરકારી સેન્ટરોમાં આ ઉંમરની કોઈપણ વ્યક્તિને વિનામૂલ્યે વેક્સિન આપવામાં આવશે. આ માટે આજથી જ, …

18+ ઉંમરના લોકોએ વેક્સિન માટે રજિસ્ટ્રેશન કેવી રીતે કરવું? વિગતવાર વાંચો Read More »

Share Your Friends