કોરોનાથી બચવા આ પ્રકાર ખાણીપીણીનું ખાસ ધ્યાન રાખવું- WHO

Share Your Friends

Take Special Care in Eating and Drinking as Follows – WHO ખાણીપીણી તરીકે જમવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવું; 5 ગ્રામથી વધારે મીઠું, 6 ચમચીથી વધારે ખાંડ નુકસાનકારક- WHO The coronavirus has once again exacerbated the problem. The new form of corona is more contagious and, if left unchecked, is like inviting an epidemic. Along with frequent …

કોરોનાથી બચવા આ પ્રકાર ખાણીપીણીનું ખાસ ધ્યાન રાખવું- WHO Read More »

Share Your Friends